Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - Doelstelling

Doelstelling

De peuteropvang in Nederland is onderverdeeld in ambitieniveaus. Dit wordt in de beleidsregels kwaliteitseisen peuteropvang vastgelegd door het College van de Gemeente Scherpenzeel. In deze beleidsregels staan de eisen van de 3 ambitieniveaus. wij vallen als peuteropvang onder ambitieniveau 1.

Ambitieniveau 0 : ‘spelen en ontmoeten’

Ambitieniveau 1 : ‘spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren’

Ambitieniveau 2 : ‘spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.

In deze beleidsregels staan ook de voorwaarden waaraan je als peuterspeelzaal moet voldoen. Zoals bijvoorbeeld, de oppervlakte speelruimte, groepen en groepsgrootte, aantal beroepskrachten of begeleiders per groep en bepaalde procedures zoals het aanmelden van een peuter, klachtenregeling etc.

 

Onze doelstelling

‘Het leveren van een bijdrage aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw peuter(s)’

Uitgangspunt hierbij is dat de peuter in de peuterspeelzaal in aanraking komt met een omgeving die een ander beroep doet op de peuter en andere mogelijkheden biedt dan thuis.

In de speelzaal worden ontplooiingskansen gegeven voor

  • sociale ontwikkeling (contact met anderen)
  • emotionele ontwikkeling (gevoelsontwikkeling)
  • cognitieve ontwikkeling (verstandelijke ontwikkeling)
  • motorische ontwikkeling (bewegen)

De Minisoos wil zowel de groep als de individuele peuter ontplooiingskansen bieden. Hoe functioneert een peuter in de groep?

Het spel neemt bij peuters een centrale plaats in.

Voor de peuter is dit een middel om te experimenteren met eigen mogelijkheden en op deze manier verschillende vaardigheden te ontwikkelen. In het spel leert de peuter zijn eigen grenzen kennen, maar ook die van het materiaal en andere personen.

Gezien de leeftijd van de peuter bestaat er nog een heel grote afhankelijkheid van volwassenen in zijn/haar omgeving. De sociale ontwikkeling begint pas op gang te komen. Dit betekent dat in de peuterspeelzaal veel begeleiding nodig is.

Bij de Minisoos betrekken we ouders bij de opvang door een oudercommissie, jaarlijkse 10-minutengesprekken, een nazomerfeest en social media. Via social media houden we ouders op de hoogte van activiteiten, de dagelijkse gang van zaken, verjaardagen en nieuwe kinderen. Op deze manier krijgen ouders inzicht in onze manier van werken.

Bij aanvang van een nieuw thema ontvangen ouders van ons een nieuwsbrief met daarin uitleg over het thema, liedjes en versjes die we gaan zingen en woorden die aan bod komen. Op die manier kunnen ouders thuis ook met hun kind oefenen. Doordat het kind in verschillende contexten te maken krijgt met de woorden, beklijven de woorden sneller.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u het meest recente GGD-inspectierapport van de Minisoos inzien. Ook de gegevens van de locatie kunt u daar vinden. Het LRKP registratienummer van de Minisoos is 1819 74 484.

 

VVE 

Bent u op zoek naar peuteropvang voor uw kind met VVE-indicatie? De Minisoos heet u van harte welkom.

Bij De Minisoos zetten we VVE in om kinderen een extra steuntje in de rug te geven vóór hun start op het basisonderwijs. Met behulp van VVE bieden wij kinderen in de leeftijd van twee-en-een-half tot vier jaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Op deze manier beogen wij achterstanden op de langere termijn te verminderen. Met het VVE programma ‘Doe meer met Bas’ sluiten wij aan op het individu en het groepsproces en zorgen wij voor aanbod op maat. Dat wil zeggen dat wij kinderen uitdagen en ondersteunen waar nodig en mogelijk.

Om te zorgen voor een soepele overgang naar de basisschool, zorgen wij voor een warme overdracht voor al onze VVE kinderen. Op deze manier zijn de leerkrachten van het basisonderwijs op de hoogte van de ontwikkeling van het kind en kunnen zij hierop inspelen.

In het coachplan is opgenomen hoe wij onze pedagogisch medewerkers ondersteunen om de kwaliteit van het aanbod en de opvang te behouden. Dit coachplan wordt jaarlijks opgesteld, evenals het opleidingsplan. Daarnaast evalueren we ons beleid jaarlijks en stellen we het waar nodig bij. Het coachplan en opleidingsplan is in te zien op onze locatie

 

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u inzien op de locatie in de map voor ouders of opvragen bij Simone via info@minisoos.nl